IT Norrbotten ser stora brister i PTS förslag

IT Norrbotten ser stora brister i PTS förslag

2018-06-13 07:00

Post- och telestyrelsen har lagt ett förslag till beslut att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet och allmän inbjudan om ansökan avseende auktionsförfarandet. IT Norrbotten ser stora brister med förslaget som riskerar att medföra liten eller ingen förbättring av trådlösa bredbandstjänster i Norrbotten.

Många områden i Norrbotten saknas bland de prioriterade täckningsytorna i PTS förslag, trots att det är väl känt att täckningen i länet inte håller en godtagbar nivå för användarna. Det gäller främst större delen av Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Arjeplogs kommuner, hela kustlandet samt längs Tornedalen.

Urvalet av prioriterade ytor för det villkorade bandet verkar vara baserat på operatörernas uppgifter om teoretisk täckning. Dessa stämmer inte alltid överens med den verklighet som användarna upplever.

– Det är många områden i länet där både privatpersoner och kommunernas förvaltningar upplever täckningsbrister, men som ändå inte ingår i kravställningen i förslaget. Det gäller både för fastboende och inom fritidsområden, säger Tony Blomqvist, vd på IT Norrbotten.

Förslaget innebär också att etableringen av siter riskerar att handla mer om de ekonomiska förutsättningarna än om de behov som finns hos användarna. Resultatet blir att samhällets kostnad för att etablera täckning riskerar bli högre än den faktiska byggkostnaden och att etableringen kommer handla om lägsta möjliga kostnad för operatören istället för användarnas behov.

Det finns också en stor risk att viktiga områden som ingår i förslaget kommer att prioriteras ned av operatören som slutligen tilldelas avtalet. En kontroll av tillgången på el visar nämligen att avståndet till närmsta kraftledning i flera fall är så pass långt att gränsen i förslaget på 2 miljoner kr för elanslutning inte kommer vara tillräcklig.

– Varje region/kommun i Sverige har ett stort behov att kontrollera hur PTS förslag slår gentemot invånarna, företagen och offentliga verksamheten i den lokala verkligheten samt lämna sina synpunkter. Vi ser brister i förslaget för Norrbotten, summerar Tony Blomqvist.

För mer information se det bifogade remissvaret från IT Norrbotten till PTS.