Digitalisering

Norrbotten är Sveriges nordligaste och till ytan största län. Vi är den mest glesbefolkade regionen i hela Europa. Med våra ca 250 000 invånare utgör vi tre procent av Sveriges totala befolkning samtidigt som vi bor på en fjärdedel av landets yta. Vi är med andra ett län där bredband och e-tjänster behövs för att människor ska kunna leva, utvecklas, arbeta, bo och åldras här.

I Norrbotten finns unika möjligheter. Klimatet och den stabila affärskritiska infrastrukturen för energi och bredbandskommunikation som redan finns på plats gör regionen mycket lämplig för exempelvis datacenter. Till möjligheterna hör givetvis även landsbygden som även är en utvecklingsmotor för besöksnäringen.

Men den troligtvis främsta tillgången vi har, är att vi är bra på att samverka. En samverkan som bygger på tillit och förtroende för varandra. En samverkan som skapar ekonomisk tillväxt, skalfördelar och effektivisering. Detta är en grundförutsättning för en ökad digitalisering av Norrbotten.

quote icon
I Norrbotten finns unika möjligheter. Klimatet och den stabila affärskritiska infrastrukturen för energi och bredbandskommunikation som redan finns på plats gör regionen mycket lämplig för investeringar.

Utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen
IT Norrbotten har sedan början av 2000-talet koordinerat kommunernas utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Norrbotten. I första hand baserat på fiberlösningar. Den senaste aktiviteten har varit att upphandla en trådlös infrastruktur som ett komplement till fiber. Norrbotten har långt kvar till uppfyllandet av statens bredbandsmål. Vi jobbar därför med flera åtgärder för att främja dessa mål som en nödvändig förutsättning för digitaliseringen. En av åtgärderna är en ökad medvetenhet om tekniken och dess möjligheter. Allt för att hushållen i främst glesbygd ska kunna göra kloka val för framtiden.

Säkerhet
I januari 2016 trädde Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. Föreskriften innebär att den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på riskanalysarbete och incidenthantering, krav på reservkraft och redundans samt krav på dokumentation.

För att stärka och effektivisera driftsäkerhetsarbetet har IT Norrbotten startat ett projekt för Norrbottens stadsnät avseende införandet av utökad driftsäkerhet.

Norrbottens e-nämnd
Norrbottens e-nämnd är en politisk nämnd som omfattar samtliga 14 kommuner i Norrbotten med det gemensamma målet att driva och stödja utvecklingen av e-förvaltning och digitalisering. Grundprincipen är att samtliga 14 kommuner gör en gemensam upphandling av digitala verksamhetssystem. Ett pågående projekt handlar om en gemensam datacenterlösning för kommunala verksamhetssystem. En gemensam lösning ökar säkerheten, tillgängligheten och effektiviteten. Enkelt uttryckt – att arbeta med effektiviseringsåtgärder genom nya digitala arbetssätt och processer är grundpelaren i digitalisering.

Polarix 2.0
Sedan tidigare är alla kommuner digitalt förbundna via det gemensamt ägda regionnätet som IT Norrbotten driver. Vi tar nu nästa steg genom att lansera Polarix 2.0. En nödvändig förutsättning för kommunernas digitala samverkan i ett gemensamt datacenter. Men även en nödvändig förutsättning för den dagliga digitala driften av en kommun. Polarix 2.0 är en kraftfull, säker och nödvändig tjänst i en tid (Covid-19) när det visar sig att möjligheten till distansarbete aldrig varit viktigare och robustheten och prestandan i den digitala infrastrukturen är avgörande faktorer för samhällets fortsatta överlevnad och utveckling

IoT – Internet of Things
IoT betraktas ofta som synonymt med digitalisering. Det är sant ur det tekniska perspektivet. Men digitalisering handlar inte om tekniken i sig utan mer om förändrade arbetssätt med hjälp av tekniken. IT Norrbotten jobbar med de tekniska förutsättningarna för att möjliggöra digitalisering i form av effektivisering via förändrade arbetssätt. I första hand gör vi det genom det som populärt kallas IoT och i vårt fall kommunikationslösningar för sensorteknik med hjälp av LoRa-nät och tillhörande system. Vi gör det i samverkan i en allians med andra nät runt om i Sverige.

itnorrbotten logo

Make progress possible


Kontakt
IT Norrbotten | Boden Business Park | Teknikvägen 3-13, 961 50 Boden |
+46 921-690 10 | info@itnorrbotten.se