IT Norrbotten erbjuder Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service. Vi främjar utvecklingen av nät som klarar framtidens högt ställda krav på kapacitet och kvalitet, samt som tar hänsyn till olika aktörers behov:

  • Bredbandsoperatörer som vill hyra svartfiber för att bygga egna nät.
  • Tjänsteleverantörer som vill erbjuda tjänster och få tillgång till ett aktivt bredbandsnät med anslutna användare.
  • Mobiloperatörer som behöver fiber för att kunna bygga ut mobilt bredband.
  • Samhällsaktörer (stat, myndigheter, kommuner, landsting) som vill kommunicera med och erbjuda e-tjänster till såväl privatpersoner som företag.

IT Norrbotten startade 1996 som ett samverkansprojekt. Idag drivs verksamheten i bolagsform med Norrbottens samtliga kommuner och Region Norrbotten som ägare.

Affärside

Vi erbjuder Europas största öppna fiberbaserade höghastighetsnät till näringsliv och offentlig service, vilket skapar ett utökat tjänsteutbud, som bidrar till ekonomisk tillväxt och utveckling i regionen.

Vår roll

IT Norrbotten förvaltar och utvecklar det länsgemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet. Det gör oss till en viktig aktör för tillväxt och livskraft både för det regionala näringslivet och för samhällets offentliga aktörer. En väl utbyggd IT-infrastruktur innebär likvärdiga förutsättningar för företagande, samhällsverksamheter och individuell frihet oavsett var man bor. För oss är tillgången till bra bredbandsnät lika viktigt som tillgången till elnät och vägnät.

Vi och näringslivet
Vi verkar för att nätet kommer till praktisk användning för näringsliv och offentlig service så att en mångfald av tjänster skapas. En konkurrensneutral och operatörsoberoende infrastruktur med mycket hög kapacitet – så kallat äkta bredband – skapar valfrihet, öppenhet och mångfald. Det ger förutsättningar för operatörer och tjänsteleverantörer, små som stora, att konkurrera på lika villkor till nytta för vård, omsorg, skola, näringsliv och hushåll.

Vi agerar katalysator för den regionala utvecklingen och tillväxten genom projekt inom bredbandsinfrastruktur och kompetensutveckling. Dessutom prövar vi teknik och tjänster som kan medverka till ökad service, nya affärsmöjligheter och kostnadseffektivitet.

Vår roll för samhällsutvecklingen
Genom våra offentliga ägare har vi en viktig roll för att skapa ett rundare Norrbotten. Det innebär i praktiken att samtliga medborgare och verksamheter i länet erbjuds samma utbud: en mångfald av tjänster till konkurrenskraftiga priser.

I vårt glest befolkade län är avstånden mellan orterna stora och resvägen lång till skolor, tjänster, vård etc. Det gör bredband särskilt betydelsefullt, för att enskilda och företag ska kunna delta och utvecklas i samhället. Ett rundare Norrbotten innebär att avstånden minskar, inte bara inom regionen utan även nationellt och internationellt. Norrbotten är en del av världen. Världen är en del av Norrbotten.

Ett rundare Norrbotten kan bland annat innebära:

  • Fjärrdiagnostik av exempelvis hjärtfunktionen – den enskilde behöver inte resa till sjukhuset utan sjukhuset ”reser” över nätet till den enskilde.
  • Distansutbildning i svenska erbjuds till elever i Norge.
  • Möjlighet för företag att erbjuda sina tjänster inom hela regionen, tack vare tillgången till höghastighetsbaserad kommunikation.

För våra ägare agerar vi även som projektkontor, där vi är deras förlängda arm gällande samordning och beställarkompetens i ett flertal projekt.

Historik och ägare

Informationsteknik i Norrbotten AB, IT Norrbotten, bildades 1996. Tanken var att bolaget skulle vara en utvecklingsmotor för spjutspetsteknologi och affärsdrivande IT-projekt i Norrbotten. Bakom initiativet stod det regionala näringslivet, kommunerna i Norrbotten och Region Norrbotten tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten och Luleå tekniska universitet.

Genom åren har IT Norrbotten drivit flera framgångsrika projekt inom många områden: distansutbildning, elektronisk handel, distansarbete, telemedicin, infrastruktur etc.

Idag är bolagets huvuduppgift att förvalta, utveckla och tillhandahålla länsgemensam IT-infrastruktur i Norrbotten. Sedan våren 2005 ägs bolaget av Norrbottens 14 kommuner samt Region Norrbotten.