Regeringens bredbandsmål måste ändras

Regeringens bredbandsmål måste ändras

2018-10-30 08:00

Bredband till hushåll och företag är grunden för den digitala ekonomin. De nationella bredbandsmålen riskerar att lämna en halv miljon människor utanför samhällsutvecklingen.

Fast installerat bredband till hushåll och företag är grunden för den digitala ekonomin och en förutsättning för att inkludera svenska medborgare i den digitala transformationen. Idag ligger den svenska miniminivån för bredbandsmålen om 30 Mbit/s på en för låg nivå. Enligt Post- och telestyrelsen kommer en halv miljon svenskar inte ha tillgång till minst 100 Mbit/s till år 2020.

– Sverige är idag ledande i Europa, men den svåraste och dyraste utbyggnaden återstår och vi måste hitta nya vägar för att inte tappa vår position, säger Tony Blomqvist, vd på IT Norrbotten.

Problemet idag är att svensk bredbandsutbyggnad låst sig vid en enskild teknik – nedgrävd fiber. I tätbebyggda områden där det finns ett stort antal användare och goda förhållanden för markarbete är tekniken självklar. I mer svåråtkomliga eller glesbefolkade områden behövs ett nytt sätt att se på tekniken. IT Norrbotten har upphandlat trådlös bredbandsteknik för att stötta bredbandsutbyggnaden över stora landområden i norra Sverige.

– Nu måste vi även fokusera på utbyggnaden av det trådlösa bredbandsnätet så att fler hushåll och företag får tillgång till en uppkoppling på minst 100 Mbit/s, säger Tony Blomqvist.

En kartläggning av kvarstående utbyggnad av fibernätverk som gjordes i Norrbotten och Västerbotten visade att de områden som kvarstår medför stora kostnader på grund av demografi, topografi och avstånd. Därför tog IT Norrbotten tillsammans med bolaget AC-Net ett samlat grepp och upphandlade ett ramavtal på etablering samt drift‐ och underhållstjänster av trådlös bredbandsinfrastruktur. Avtalet är tillgängligt för kommunerna i båda länen och omfattar 27 kommuner. Det ger förutsättningar för att på allvar få igång utbyggnaden av trådlöst bredband i samklang med befintliga fiberinvesteringar i länen.

– Det är hög tid att satsa på innovativa lösningar och trådlös teknik. Vi bör inte acceptera en lägre anslutningshastighet än minst 100 Mbit/s. Regeringen bör justera bredbandsmålet på den punkten. Fler regioner bör låta befintliga utbyggnadsbudgetar räcka längre med trådlös teknik så kan vi närma oss bredbandsmålen med full fart igen, säger Tony Blomqvist.