​IT-Norrbotten upphandlar trådlöst till hushållen

​IT-Norrbotten upphandlar trådlöst till hushållen

2018-09-19 07:26

IT Norrbotten har upphandlat ett ramavtal med Eltel Networks gällande etablering, drift- och underhållstjänster av trådlös infrastrukturför 27 kommuner i Norr- och Västerbotten. Syftet är att ansluta områden som inte har tillgång till fiber och där en utbyggnad blir kostsam, med hjälp av trådlös teknik. Avtalet är tillgängligt för de 27 kommunerna i de båda länen och de första avropen har redan gjorts.

Ett väl utbyggt bredbandsnät är en viktig del i strävan att utveckla både stad och landsbygd i en attraktiv och tillväxtorienterad kommun. Tillgång till bredband ger förutsättningar för kommunens invånare att kunna ta del av digitala tjänster, oavsett var man befinner sig. Det kan till och med vara en förutsättning där avstånden till offentlig service är långa.

70 procent har snabbt bredband
I Norrbottens län har 70 procent av hushållen tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s. Motsvarande snitt för riket är 78 procent. Målet för Norrbotten är att alla i länet ska ha tillgång till snabbt bredband - minst 100 Mbit/s.

En kartläggning som genomförts i Norr-och Västerbotten visar att de områden som är kvar när det gäller utbyggnad av bredband, skulle få höga kostnader för en fiberförläggning, på grund av demografi, topografi och avstånd. Därför har IT-Norrbotten nu, tillsammans med AC-Net, tagit ett samlat grepp och upphandlat trådlöst nätverk som ett komplement till hushållen i Norr- och Västerbotten.

Kravet - minst 100 Mbit/s
Upphandlingen omfattade projektering, leverans av utrustning, montage och även drift- och underhållstjänster. De system som har upphandlats är punkt-till-punkt radiolänk, för att ta sig från sista fiberanslutning till berört område/fastighet, och även ett punkt-till-multipunktsystem för att ansluta närliggande fastigheter från en central punkt i området. Kravet för den trådlösa upphandlingen är minst 100 Mbit/s för den enskilde, med möjlighet till en uppgradering till 200 Mbit/s. 

Med punkt-till-punkt radiolänkar kan upp till 10Gbit/s uppnås.
– Ensam är inte stark, men tillsammans kan vi nå målet. Regionen och kommunerna behöver samverka vad gäller att se över möjliga förslag på lösningar. De måste också samverka och ha dialog med alla aktörer om vad som är möjligt, och vilka krav som måste till för att utvecklingsområdena ska få till den bästa lösningen, säger Tony Blomqvist, vd IT-Norrbotten.

Fakta: IT Norrbotten förvaltar och utvecklar det gemensamma fiberbaserade höghastighetsnätet i länet. Det gör oss till en viktig aktör för tillväxt och livskraft både för det regionala näringslivet och för samhällets offentliga aktörer. En väl utbyggd IT-infrastruktur innebär likvärdiga förutsättningar för företagande, samhällsverksamheter och individuell frihet oavsett var man bor. Det bildar även grunden för en ökad digitalisering.