IT Norrbotten

Norrbotten är Sveriges nordligaste och till ytan största län. Vi är den mest glesbefolkade regionen i hela Europa. Med våra ca 250 000 invånare utgör vi tre procent av Sveriges totala befolkning samtidigt som vi bor på en fjärdedel av landets yta. Vi är med andra ett län där bredband och e-tjänster behövs för att människor ska kunna leva, utvecklas, arbeta, bo och åldras här.

I Norrbotten finns unika möjligheter. Klimatet och den stabila affärskritiska infrastrukturen för energi och bredbandskommunikation som redan finns på plats gör regionen mycket lämplig för exempelvis datacenter. Till möjligheterna hör givetvis även landsbygden som även är en utvecklingsmotor för besöksnäringen.

Men den troligtvis främsta tillgången vi har, är att vi är bra på att samverka. En samverkan som bygger på tillit och förtroende för varandra. En samverkan som skapar ekonomisk tillväxt, skalfördelar och effektivisering. Detta är en grundförutsättning för en ökad digitalisering av Norrbotten.I Norrbotten finns unika möjligheter. Klimatet och den stabila affärskritiska infrastrukturen för energi och bredbandskommunikation som redan finns på plats gör regionen mycket lämplig för investeringar.

Utbyggnad av bredbandsinfrastrukturen
IT Norrbotten har sedan början av 2000-talet koordinerat kommunernas utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i Norrbotten. I första hand baserat på fiberlösningar. Den senaste aktiviteten har varit att upphandla en trådlös infrastruktur som ett komplement till fibern. Upphandlingen omfattar i princip samtliga kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

Säkerhet
I januari 2016 trädde Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsäkerhet i kraft. Föreskriften innebär att den som tillhandahåller allmänna kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet. Föreskrifterna innehåller bland annat krav på riskanalysarbete och incidenthantering, krav på reservkraft och redundans samt krav på dokumentation.

För att stärka och effektivisera driftsäkerhetsarbetet har IT Norrbotten startat ett projekt för Norrbottens stadsnät avseende införandet av utökad driftsäkerhet.

Norrbottens e-nämnd
Norrbottens e-nämnd är en politisk nämnd som omfattar samtliga 14 kommuner i Norrbotten med det gemensamma målet att driva och stödja utvecklingen av e-förvaltning och digitalisering. Grundprincipen är att samtliga 14 kommuner gör en gemensam upphandling av digitala verksamhetssystem. Exempel på gemensamma system som upphandlats är system för Räddningstjänsten, APP-utveckling m.m. I stället för att göra samma sak 14 gånger så gör man hela processen 1 gång, vilket effektiviserar hela upphandlingsprocessen och sänker kostnaderna.

Denna utveckling sker i samverkan med IT Norrbotten som ansvarar för det regionala fiberbaserade höghastighetsnätet.